Genel Bilgi

Genel Bilgi

                                  

 

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi  Hakkında Genel Bilgiler

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi 1.493.256.M2 alan üzerine kurulmuş olup, çeşitli büyüklükte 96 adet sanayi parselinden oluşmaktadır.

1.493.256 m2 Alanın Kullanım Değerleri: M2   
Sanayi Parseli Toplamı 702.422 m2
Sosyal Teknik Alt Yapı 202.793 m2
Ağaçlandırılacak Koruma Alanı 517.120 m2
Eğitim Alanı Parseli 67.323 m2

 

 

Toplam 1.493.256 m2

 

 

 

Parsel Büyüklükleri

Adet
A Tipi Parsel     :     5.000 - 10.000 m2 arası61 61
B Tipi Parsel     :     10.000 - 20.000 m2 arası 31
C Tipi Parsel     :     20.000 m2  4
Toplam 96

 

Sosyal Tesis Parselleri                               Adet
Ticaret Alanı 3
Sosyal Tesis Alanı 1
Çıraklık Eğitim Alanı 1
Konaklama Alanı 1
İtfaiye Alanı 1
Isı Santrali 1
Yönetim Alanı 1
Kültür Alanı 1
PTT - Banka 1
Karakol 1

 

 

İmalata Geçmiş Firmalar Adet 
Tekstil - Konfeksiyon Sanayi  11
Plastik Sanayi 4
İnşaat Sanayi  3
Metal Sanayi 6
Sağlık Sanayi 1
Tarım Sanayi 1
Makine Sanayi 2
Gıda ve Paketleme Sanayi 3
Mermer - Granit Sanayi  1
Geri dönüşüm 1
Toplam 33

 

 

 

Organize Sanayi Bölgesinin Alt Yapı Hizmetleri
» 8.5 Km Beton parke yollarımız,
» 8 Km Kanalizasyon hattı,
» 7 Km Yağmursuyu hattı,
» 2.5 Km Deşarj hattı,
» 14 Adet Trafo binası ve 200 KW a Kadar trafosuz elektrik alımı,
» 1.500 M3 kapasiteli kullanma suyu deposu,
» 500 Abonelik telefon hattımız mevcuttur.
» Bölgemizde doğal gaz kullanılmaktadır. 

V BÖLGE TEŞVİK AVANTAJLARI

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

* Yozgat OSB arsa metre kare fiyatı 23 liradır.  Kanun gereği Yozgat Organize Sanayi Bölgemizde yüzde 80 indiririm sağlanarak arsa metre karesi 4 lira 65 kuruştan satışa sunulmaktadır. 

e) Faiz desteği

Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

MADDE 18 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi.

b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması.

Gümrük vergisi muafiyeti

              Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

KDV istisnası ve iadesi

 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.

(2) Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

Vergi indirimi

MADDE 15 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

10

30

20

30

2

15

40

25

40

3

20

50

30

50

4

25

60

35

60

5

30

70

40

70

6

35

90

45

90

 

 

Sigorta primi işveren hissesi desteği

istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

 

Bölgeler

31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

1/1/2014 tarihinden itibaren

başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

-

2

3 yıl

-

3

5 yıl

3 yıl

4

6 yıl

5 yıl

5

7 yıl

6 yıl

6

10 yıl

7 yıl

 

 

Yatırım yeri tahsisi

MADDE 16 - (1) Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.

Faiz desteği

Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

Yatırımların nakli

MADDE 23 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.

(2) Tamamlanmış yatırımlardan beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yapılmamış olanlar, taşınma öncesinde Bakanlığa müracaat ederek tamamlama vizesini yaptırır. Bu kapsamdaki yatırımların yer değişikliği talepleri, taşınma sonrasında da uygun görülebilir. 

(3) Genel teşvik uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dâhil olmak üzere Bakanlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.

          

Yozgat OSB Saray/ YOZGAT

0.354 558 11 91

0.354 558 11 72

info@yozgatosb.net